මෙනුව
සොයන්න

Services

Goldsands Hotel Langkawi is strategically located at the bayou of the Kuah River in the center of the Langkawi Archipelago, looming over the estuary that opens out to the Straits of Malacca.

ඔබ වෙත පිරිනමා ඇත

පහසුකම්

 • පැතලි-තිර රූපවාහිනිය
 • චන්ද්‍රිකා රූපවාහිනිය
 • වායු සමීකරණ
 • ඉස්ත්‍රික්කය
 • හෙයාර් ඩ්‍රයර්
 • නාන බේසම
 • ෂවර්
 • බිඩේ
 • නාන තුවා
 • නගර දර්ශනය
 • දුරකථන
 • වයි-ෆයි
 • තනි ඇඳන් දෙකක්
 • දර්පණය
 • ඇඳුම් රාක්කය
 • ඇඳුම් කබඩය
 • අයනින් බෝඩ්
 • මිනිබාර්
 • ශබ්ද-ආරක්ෂණ කාමරය
 • කිංග්-සයිස් ඇඳ
 • බැල්කනි
 • යුගල ඇඳ
 • සමුදුර දර්ශනය
 • තනි ඇඳන් තුනක්
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>